De juiste website op de juiste plaats!

Bij 010 Webdesign draait het maar om één ding:
De juiste website op de juiste plaats!

010 Webdesign realiseert internet oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. Maatwerk is ons uitgangspunt, klantgerichtheid is vanzelfsprekend. Een representatieve website, of een website die u zelf makkelijk kunt onderhouden, of een webshop. Wij bieden kwaliteit voor een scherpe prijs. Informeer naar de mogelijkheden en vraag ons geheel vrijblijvend een prijsopgaaf.

Bij ons gaat creativiteit hand in hand met functionaliteit. Ons team bestaat uit een beeldend kunstenaar, een multimedia-expert, een software specialist en een fotograaf met alle benodigde kennis van digitale fotografie wat er voor zorgt dat foto’s in een website van uitstekende kwaliteit zijn en toch zeer snel laden. Uit onderzoeken is gebleken dat een traag ladende website een van de grootste ergernissen is van bezoekers van een website.

 

 

 

 

 

Advies en maatwerk

U kunt bij ons terecht voor standaard CMS sites WordPress etc. Wij verzorgen alle standaard instellingen, uzelf zorgt voor de teksten.
Ook kunt u uw CMS site via een op de server geïnstalleerd softwareprogramma ontwerpen en beheren, u bent geheel vrij in uw aanpak.
Onze websites worden altijd gekoppeld aan een hostingpakket op onze server. U heeft de keuze uit een aantal opties. Er is altijd een geschikt pakket voor uw website.
Heeft u weinig tijd of weinig kennis van het internet dan kunt u bij ons terecht voor een op maat gemaakte website welke wij zelf ontwerpen en welke door ons wordt beheerd, in onze algemene voorwaarden kunt u lezen hoe wij omgaan met het auteurs/beeld en merkenrecht.

Hosting

Wij verzorgen een professionele hosting, de servers die wij gebruiken staan in geavanceerde datacenters, die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zijn bemand, voorzien zijn van uitgebreide toegangsbewaking, branddetectie systemen, generatoren voor het opvangen van stroomstoringen en uiteraard meerdere (redundante) netwerkverbindingen hebben.
Wij zijn niet de goedkoopste hostingprovider, wel bieden wij u een uitstekende service en hoge kwaliteit. U heeft geïnvesteerd in een website of een webshop, wij zorgen ervoor dat deze optimaal verschijnt en getoond wordt op het internet.

Wij zorgen voor de juiste website op de juiste plaats!

Neem contact met ons op

Domeinnamen

010Webdesign begrijpt als geen ander het belang van een goede domeinnaam. Graag informeren en adviseren wij u wat een goede domeinnaam kan doen en betekent voor uw bedrijf en de vindbaarheid en positionering in de zoekmachines.

Wij denken met u en voor u om een optimaal resultaat te bereiken.

Wij bieden kwaliteit voor een scherpe prijs.

De .nl domeinnaam extensie is belangrijk voor bedrijven die zich richten op de Nederlandse markt.

Deze extensie (en diverse andere domeinnaam extensies) is belangrijk voor internationaal gerichte bedrijven met bijvoorbeeld een Engelstalige website en oriëntatie.

Veel nieuwe extensies zijn in ontwikkeleling en kunnen voor bedrijven een bepaalde betekenis hebben of een waardevolle toevoeging zijn.

 

 

 

 

 

Webdesign

010 Webdesign realiseert internet oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. Maatwerk is ons uitgangspunt, klantgerichtheid is vanzelfsprekend. Een representatieve website, of een website die u zelf makkelijk kunt onderhouden, of een webshop. Wij bieden kwaliteit voor een scherpe prijs. Informeer naar de mogelijkheden en vraag ons geheel vrijblijvend een prijsopgaaf.

Bij ons gaat creativiteit hand in hand met functionaliteit. Ons team bestaat uit een beeldend kunstenaar, een multimedia-expert, een software specialist en een fotograaf met alle benodigde kennis van digitale fotografie wat er voor zorgt dat foto’s in een website van uitstekende kwaliteit zijn en toch zeer snel laden. Uit onderzoeken is gebleken dat een traag ladende website een van de grootste ergernissen is van bezoekers van een website.

Z

Algemene voorwaarden en privacy policy

Geïnteresseerd in samenwerking met 010WebDesign? Dat is mooi. Ons advies?
Lees op uw gemak onze uitgebreide algemene voorwaarden en privacy policy.
Wij verwelkomen u dan graag als klant.

 Algemene voorwaarden van 010webdesign

010webdesign
Rotterdam
010-4670523

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

010webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van 010webdesign.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen 010webdesign en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 010webdesign en een opdrachtgever waarop 010webdesign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 010webdesign, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 010webdesign en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door 010webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 010webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 010webdesign daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 010webdesign anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 010webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. 010webdesign zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 010webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 010webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 010webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 010webdesign zijn verstrekt, heeft 010webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. 010webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 010webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 010webdesign kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 010webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door 010webdesign of door 010webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart 010webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van 010webdesign.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 010webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 010webdesign de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 010webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal 010webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 010webdesign kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen 010webdesign en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 010webdesign derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 010webdesign, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien 010webdesign met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 010webdesign niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is 010webdesign gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag 010webdesign het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 010webdesign, dat in redelijkheid niet van 010webdesign mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 010webdesign zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. 010webdesign zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door 010webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Periodieke betalingen. 010webdesign heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 010webdesign op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. 010webdesign heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

010webdesign kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

010webdesign kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door 010webdesign geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van 010webdesign totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met 010webdesign gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 010webdesign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door 010webdesign geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat 010webdesign zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 010webdesign of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 010webdesign zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien 010webdesign hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 010webdesign. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 010webdesign in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal 010webdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 010webdesign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 010webdesign recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 010webdesign zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 010webdesign, zal 010webdesign in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 010webdesign extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. 010webdesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst 010webdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is 010webdesign bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 010webdesign op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 010webdesign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. 010webdesign behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien 010webdesign aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft 010webdesign het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien 010webdesign aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien 010webdesign aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €……… (Zegge: ……………………………………… euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 010webdesign in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 010webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 010webdesign toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. 010webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 010webdesign of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart 010webdesign voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan 010webdesign informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 010webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 010webdesign niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 010webdesign worden daaronder begrepen.

3. 010webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 010webdesign zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzover 010webdesign ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 010webdesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 010webdesign gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 010webdesign zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 010webdesign niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt 010webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die 010webdesign toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan 010webdesign. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend 010webdesign daartoe bevoegd.

3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4. Naamsvermelding. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 010webdesign te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van 010webdesign openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5. Eigendom bij 010webdesign. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door 010webdesign tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van 010webdesign, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6. Alle door 010webdesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 010webdesign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7. 010webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22 Webdesign, hosting en promotie

1. Alle in dit artikel gestelde voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden als omschreven in de artikelen 1 t/m 26. Deze artikelen blijven onverwijld van kracht.

2. 010webdesign doet altijd vooraf een prijsopgaaf. Zowel van de website als van de maandelijkse kosten van de domeinnaamregistratie en de hosting (en/of promotie). Genoemde kosten zijn jaarlijks terugkerende kosten. De uitgangspunten voor deze prijsopgaaf zijn de volgende:

– U maakt gebruik van de hosting en onderhoudsdiensten van 010webdesign

– 010webdesign verzorgt de domeinnaamregistratie. (indien het domein al geregistreerd is verhuist 010webdesign dit domein in overleg met u naar onze eigen hostingserver)

– 010webdesign verzorgt de implementatie van de website op onze server.

– 010webdesign host uw website.( 010webdesign reserveert ruimte voor uw website op onze server en geeft u toegang tot het WorldWideWeb en verzorgt uw dataverkeer waaronder uw e-mail. )

– 010webdesign onderhoudt uw website en lost alle voorkomende problemen m.b.t. de hosting, dataverkeer en onze server voor u op. Het onderhoud van uw website (wat betreft de door u gewenste veranderingen en verbeteringen in teksten, lay-out en bijv. foto’s ) doet 010webdesign tegen een vast uurtarief.

3. Problemen welke zich voordoen bij servers en providers die niet ons eigendom zijn, behoren niet tot onze verantwoordelijkheid. 010webdesign kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, voortkomend uit voornoemde problemen. 010webdesign zal al het mogelijke en noodzakelijke doen dergelijke problemen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor opdrachtgever te verhelpen.

4. De domeinnaamregistratie en de hosting (en promotie) brengt 010webdesign u jaarlijks vooraf in rekening, de rekening dient voor ingang van de termijn voldaan te zijn. Indien de rekening niet voor de ingangsdatum is voldaan kan 010webdesign de website (tijdelijk) verwijderen van de server. Herplaatsing van de website brengt altijd kosten met zich mee.
De domeinnaamregistratie en de hosting worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn van uw hostingpakket bedraagt 2 maanden. Opzegging van uw domeinnaam, al naar gelang de extensie, minimaal 1 maand. Restitutie geschiedt per kwartaal met dien verstande dat uitgevoerde werkzaamheden die normaliter vallen binnen het hostingpakket (op jaarbasis) apart gedeclareerd worden door 010webdesign en verrekent zullen worden met de restitutie.

5. Kosten van door u gewenste veranderingen in uw website brengt 010webdesign tussentijds in rekening.

6. Bij aanvang van de werkzaamheden onzerzijds voor wat betreft uw website dient 1/3 van de rekening voldaan te zijn, tenzij anders afgesproken bij de prijsopgaaf.

7. 010webdesign kan de promotie op het WWW voor u verzorgen, zie hiervoor onze verschillende promotie abonnementen en mogelijkheden.

8. 010webdesign laat onder geen enkele voorwaarde door opdrachtgever of derden wijzigingen aanbrengen in de website op onze server. Alleen op deze manier kan 010webdesign opdrachtgever en onze andere klanten een probleemloos functioneren van de websites garanderen.

Domeinnamen en domeinnaamregistratie.

9. 010webdesign legt domeinnamen vast voor haar klanten en voor eigen gebruik. Klanten die een domeinnaam op eigen naam willen registreren dienen hiertoe een ingevuld registratieformulier aan 010webdesign te overleggen en vergezeld te doen gaan van de juiste en benodigde documenten (uittreksel Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs)
Het is ook mogelijk gebruik te maken van door 010webdesign geregistreerde domeinnamen. Domeinnamen welke gebruikt worden door klanten maar geregistreerd staan op 010webdesign blijven ten alle tijden eigendom van 010webdesign.
Ook beschikken wij over een aantal domeinen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen en die wij te koop aanbieden. Er bestaat tevens de mogelijkheid door ons gereserveerde en geregistreerde domeinen te huren of te leasen. Zolang de gebruiker van een domein dat op naam staat van 010webdesign voldoet aan alle verplichtingen zoals o.a. beschreven in de algemene voorwaarden en zich wat de inhoud van de website betreft houdt aan datgene wat gebruikelijk en geaccepteerd is in het maatschappelijk verkeer kan het domein niet beschikbaar worden gesteld aan derden, deze bepaling geldt voor beide partijen. Het gebruik van een domeinnaam kan nooit leiden tot een eigendomsclaim van de gebruikte domeinnaam. Bepalend hiervoor zijn de gegevens zoals vermeldt in het register beheerd door de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)
Vanaf het moment dat er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichtingen vervallen alle aanspraken die gebruikers van het domein t.o.v. dat domein hebben. 010webdesign is vanaf het moment dat het aantal, in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke, aanmaningen is verstuurd en de vervaldata zijn verstreken gerechtigd het domein aan andere belanghebbenden of geïnteresseerden beschikbaar te stellen.
Het opzeggen van een domeinnaam kan uitsluitend gebeuren door de houder van de domeinnaam. Hiervoor doet u ons de benodigde documenten (een volledig ingevuld en ondertekent opzegformulier) toekomen. U dient een opzegtermijn in acht te nemen van minimaal 1 maand voor de vervaldatum voor domeinen met de .nl extensie. Voor domeinen met een .com extensie en de meeste andere internationale extensies geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.

Hosting en onderhoud bij derden.

10. Indien u besluit uw website elders onder te brengen, resp. te laten hosten en onderhouden nadat u van 010webdesign een prijsopgaaf heeft gekregen komt deze prijsopgaaf te vervallen. De nieuwe prijsopgaaf waarbij u geen gebruik maakt van de hosting en onderhoudsdiensten van 010webdesign zal gemiddeld 100% hoger liggen dan de prijsopgaaf waarbij u wel gebruik maakt van onze diensten.

11. Indien u uitsluitend de website door ons wilt laten ontwerpen en ontwikkelen zonder gebruik te maken van onze andere services dan levert 010webdesign de website af op cd-rom, uiteraard nadat u zich bij ons heeft kunnen overtuigen van het juiste design en de correcte werking van uw website.

12. Na aflevering is 010webdesign niet verantwoordelijk voor het juist functioneren van uw website, voor problemen met de implementatie, voor storingen bij uw hostingserver en/of uw domeinnaam, of welk ander optredend ongemak dan ook. Bereid om uw problemen op te lossen is 010webdesign uiteraard wel, dit tegen het vastgestelde uurtarief.

Zelf de website actualiseren.

13. Er bestaat de mogelijkheid voor onze klanten zelf de website bij te houden v.w.b. het wijzigen van bijv. foto’s en/of teksten. Dit kan door middel van “content-management”. Bij CMS (content management system) dient de website uiteraard volgens dit principe ontworpen te zijn.

– Onder geen voorwaarde is het toegestaan wijzigingen in het design/ontwerp aan te brengen zonder onze nadrukkelijke toestemming. Ook is het niet toegestaan het design/ontwerp en onderdelen hiervan te gebruiken voor andere doeleinden dan de door ons bedoelde. Bijv. is het niet toegestaan het ontwerp of onderdelen daarvan zoals logo’s en dergelijke te gebruiken voor het laten vervaardigen van briefpapier, enveloppen etc. Hiervoor dient u onze nadrukkelijke toestemming te hebben.

– Het beeld/auteursrecht ligt te allen tijde bij 010webdesign.

Artikel 23 Gebruik en licentie

1. Het gebruik: Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 010webdesign, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan 010webdesign bekend te zijn gemaakt.

2. Ruimer gebruik: De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van 010webdesign niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

3. Wijzigingen: Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 010webdesign veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4. Eigen promotie: 010webdesign heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 24 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 010webdesign, medewerkers van 010webdesign of van ondernemingen waarop 010webdesign ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 25 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van 010webdesign is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 010webdesign het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen 010webdesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden vindt u op http://www.010webdesign.nl/algemene_voorwaarden.htm

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde vande totstandkoming van de overeenkomst.

010webdesign, gevestigd aan:

Schoonoordstraat 19e
3036 XE Rotterdam
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.010webdesign.nl
schoonoordstraat 19e
3036 xe Rotterdam
0104670523
D. Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van 010webdesign Hij/zij is te bereiken via info@010webdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
010webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@010webdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
010webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– 010webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
010webdesign neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 010webdesign) tussen zit. 010webdesign gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

#windows

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

010webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de periode dat u klant bent bij 010webdeisgn

Delen van persoonsgegevens met derden
010webdesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
010webdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 010webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@010webdesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

010webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
010webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@010webdesign.nl

Organisatie

Webdesign voor het midden en klein bedrijf, uw vraag is onze uitdaging. Of u nu een informatieve website wilt hebben of een interactieve website of een webshop, bij ons bent u bij het juiste adres. In overleg met u komen wij tot een kwalitatief professioneel design.
Wij hebben een aantal disciplines in eigen huis, een designer, een fotograaf, een beeldend kunstenaar en een webspecialist.

 

 

 

 

 

Contact

010WebDesign

KvK Rotterdam: 24351256
Btw-id: NL 001370867B88

E-Mail adres

info@010webdesign.nl

Telefoon/Mob

Tel: 010 4670523
Mob: 0623224508

Laat hier uw bericht of vraag achter. Wij nemen na verzenden zo snel mogelijk contact met u op.

15 + 8 =

© Copyright – 010WebDesign| Algemene voorwaarden en privacy policy